လျပည့္ည. ယေန႔ 20.9.2021 မွာေဆာင္႐ြက္ပါ။ ပိုမိုထိေရာက္ပါတယ္။လျပည့္ညတိုင္း လည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၾကားရက္ေတြလည္း(အဂၤါမွအပလုပ္ႏိုင္ပါတယ္)

စတင္လုပ္ေဆာင္ရင္ဖေယာင္းတိုင္အျဖဴတစ္တိုင္ထြန္းထားပါ။ကရေဝး႐ြက္တစ္႐ြက္ကိုေရေမႊးျဖန္းပါ။ ကရေဝးအစိုအေျခာက္ ဘယ္ဟာျဖစ္ျဖစ္ရပါတယ္။

အနာအဆာ အေပါက္ အက်ိဳး မျဖစ္ေစရပါ။ အဲဒီကရ​​ေဝး႐ြက္ေပၚမွာ မတ္ကာပင္အနီနဲ႔ မိမိနာမည္ ေမြးေန႔ေရးပါ။မတ္ကာပင္ Marker Pen အနီပဲရပါမယ္။ ေဆာ့ပင္ ေဘာပင္အနီမရပါ။

ကရေဝး႐ြက္ ရဲ႕အျခားတစ္ဖက္မွာ မိမိလိုအပ္တါလိုတိုရွင္း​​ေရးပါ။ဥပမါ ေငြမ်ားစြာဝင္ပါေစ စသည္ ။ အဂၤလိပ္လိုေရးလည္းရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေႂကြးသိန္းတစ္ရာ

ျပန္ရပါေစ စသည္ေရးႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းေကာင္းပါေစ လည္းေရးႏိုင္ပါတယ္။စီးပြားေရး ေငြေၾကးနဲပတ္သက္ၿပီး မိမိ လိုအပ္ေနတဲ့ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္ရာေရးႏိုင္ပါတယ္ ။

ၿပီးရင္ ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀တန္ ၁၀၀၀၀ တန္ ၁၀၀၀ တန္၅၀၀ တန္ စသည္ရရာတစ္႐ြက္႐ြက္ နဲ႔ပတ္လိုက္ပါ။ေငြစကၠဴၾကားထဲေရာက္ရင္ရပါၿပီ။ၿပီးရင္ အဲဒါကို လက္နဲ႔ကိုင္ထားၿပီး ဒိ

ဝါတပတိဂါထာသက္ေစ့ ပူေဇာ္ပါ။ၿပီးရင္ အဲဒီေငြစကၠဴနဲ႔ ကရေဝး႐ြက္ ​အေခါက္ကိုဖေယာင္းတိုင္ မီးနဲ႔ နည္းနည္းခြာၿပီး မီးအပူေပးပါ။လိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၿပီးရင္ အဲဒီအေခါက္အတိုင္းေခါင္းအုံးေအာက္ထားအိပ္ပါ။စကၠဴအိတ္နဲ႔ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ေခါင္းအုံးက မိမိအၿမဲအိပ္ေနတဲ့ေခါင္းအုံးျဖစ္ရပါမယ္။ေနာက္ေန႔ေတြလည္း ညတိုင္းအဲဒီေငြစကၠဴ

ေခါက္ကိုယူၿပီးဒိဝါတပတိ သက္ေစ့ပူေဇာ္လက္ထဲကိုင္ထားပါ။ဆုေတာင္းပါ။ ေခါင္းအုံးေအာက္ျပန္ထားပါ။စုစုေပါင္း ၇ ရက္ျပည့္ရင္ကရေဝး႐ြက္ကိုယူၿပီးမီးရႈိ႕ ျပာခ်ပါ။ ျပာကိုမိမိအိမ္

ေရွ႕ အဝင္တံခါးဝမွာႀကဲပါ။ ေငြစကၠဴကိုမိမိပိုက္ဆံအိတ္ထဲထားလိုက္ပါ။ေဖာ္ျပမထားရင္အဲဒီအခ်က္ေတြကမလိုအပ္လို႔ပါ။ မိမိအဆင္ေျပသလိုျပဳလုပ္ပါ။ေရးျပထားတာကေတာ့

အတိအက်လုပ္ပါ။လြယ္ကူပါတယ္။ ထိေရာက္ပါတယ္။

ဆရာ ေကာင္းသုခ

၁၉. ၉. ၂၀၂၁

By admin