အဂတိအမႈ အမႈတြဲ (၂) ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမ အား အမႈတြဲ (၁) ခုလွ်င္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ႏႈန္း သီးျခားက်ခံေစရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ တို႔ကို သီးျခားက်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္ ။

“အမႈမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကလည္း သိပ္မပါပါဘူး ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္ေနတာ ေငြထုတ္ေပးရတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ပဲ။ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းကလည္း သက္ညွာပါတယ္ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ သက္ညွာပါတယ္။ မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အယူခံတတ္ေပါ့။ အခုေတာ့ သူ႔သေဘာထားက ဘာမွမသိရေသးဘူး။´´ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅% ကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္နွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ(၆)ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃% ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္း ေက်ာ္အား “ရံုးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္´´ ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အပုိေၾကးျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ အဂတိလုိက္စား ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာႏွင့္ အမႈတြဲျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ မွာ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္ ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here