အီးယူႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုန္သြယ္ဖို႕ကို ဟန္ေဂရီ ကူညီမည္

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ကူညီေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေအာ္ရဘန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ယမန္ေန႔ကဘူဒါပတ္စ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ဟန္ေဂရီ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုၿပီး တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုုကၡသည္ မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ က႑မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း Hungary Today သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

သုုိ႔ေသာ္ ဟန္ေဂရီသည္ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သုုိ႔ ဆက္စပ္မႈ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ ေရာေထြးရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ား၊ ဘရပ္ဆဲလ္(အီးယူ)၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုုစံ ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီတင္ပုုိ႔မႈကုုိ ပူးေပါင္းမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာ္ရဘန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ – ဟန္ေဂရီ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုုမႈတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာ က႑မ်ား အထူးအေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မေဖာ္ထုုတ္ရေသးသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ရွိေနေၾကာင္္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။ ကုုန္သြယ္ေရး ဆုုိင္ ရာ၀န္ႀကီးမ်ားကလည္း ၎တိုု႔၏ သက္ဆုုိင္ရာ က႑ကုုိ တုုိးျမႇင့္ပူးေပါင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈကုုိဟန္ေဂရီလူမ်ဳိးမ်ားက ေလးစားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာ္ရဘန္း က သတင္းစကားပါးသည္။

ထုုိ႔အျပင္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ဟန္ေဂရီႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ သည္။

ဟန္ေဂရီ ႏုုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ပီတာဇစ္ဂ်ာတုုိကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ အနစ္နာခံမႈႏွင့္ ႏိုုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကုုိ ဦးစားေပးသည့္အတြက္ ေလးနက္စြာ ခ်ီးက်ဴးစကားဆုုိခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏို္င္ငံအၾကားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္သြားရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆႏၵရွိသည္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ Tied Aid Credit ေခ်းေငြေပးအပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွပ့္ႏွံမႈက႑ တြင္သာမက လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတုိးျမႇင့္ ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတုိးျမႇင့္သြားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိုးတက္ေရးအတြက္ ဟန္ေဂရီႏို္င္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ ဆုမ်ားဆက္လက္ေပးအပ္သြားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္အီးယူ အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးသြားမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ အျပဳသေဘာအကူအညီေပးသြား မည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons