ဘဘစႏၵယားဦးရီႏြယ္၊အၿငိမ့္မင္းသမီးအေမေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔၏ကင္ဆာေရာဂါက်န္းမာေရးခြဲစိတ္မႈကုန္က်မႈစရိတ္အစအဆုံးကုိ ျမဳိ့ေရႊမန္းသားဖုိးခ်စ္က တာဝန္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ့သိရပါတယ္။

ဘဘစႏၵယားဦးရီႏြယ္၊အၿငိမ့္မင္းသမီးအေမေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔၏ကင္ဆာေရာဂါက်န္းမာေရးခြဲစိတ္မႈကုန္က်မႈစရိတ္အစအဆုံးကုိ ျမဳိ့ေရႊမန္းသားဖုိးခ်စ္က တာဝန္ယူသြားမည္​ 3

ဘဘစႏၵယားဦးရီႏြယ္၊အၿငိမ့္မင္းသမီးအေမေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔၏ကင္ဆာေရာဂါက်န္းမာေရးခြဲစိတ္မႈကုန္က်မႈစရိတ္အစအဆုံးကုိ ျမဳိ့ေရႊမန္းသားဖုိးခ်စ္က တာဝန္ယူသြားမည္​ 2

ဘဘစႏၵယားဦးရီႏြယ္၊အၿငိမ့္မင္းသမီးအေမေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔၏ကင္ဆာေရာဂါက်န္းမာေရးခြဲစိတ္မႈကုန္က်မႈစရိတ္အစအဆုံးကုိ ျမဳိ့ေရႊမန္းသားဖုိးခ်စ္က တာဝန္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ့သိရပါတယ္။

ဘဘစႏၵယားဦးရီႏြယ္၊အၿငိမ့္မင္းသမီးအေမေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔၏ကင္ဆာေရာဂါက်န္းမာေရးခြဲစိတ္မႈကုန္က်မႈစရိတ္အစအဆုံးကုိ ျမဳိ့ေရႊမန္းသားဖုိးခ်စ္က တာဝန္ယူသြားမည္​ 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here